Martypet s.r.o. - Výrobce chovatelských potřeb značky MARTY

Obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a zákazníky (kupujícími). Prodávajícím se rozumí internetový obchod www.martypet.com, jehož provozovatelem je společnost Martypet s.r.o., Rokytova 28, 615 00 Brno, která je registrovaným podnikatelským subjektem s IČ 26303833, a která je plátcem DPH s DIČ CZ26303833.

 

A. Obecná ustanovení

1. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (zák. č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), obsažených v zák. č. 89/2012 Sb. i v dalších předpisech na ochranu spotřebitele.
2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy s prodávajícím. Uzavřením kupní smlouvy kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.

B. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny www.martypet.com jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami jakož i reklamačním řádem a že s nimi souhlasí.

2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.

3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu.
4. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

5. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

6. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím.

7. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetové prodejny www.martypet.com, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech výlučně pro účely zpracování a vyřízení objednávky.
8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

C. Záruka

1. Na veškeré nabízené zboží se vztahuje zákonná záruční lhůta 24 měsíců počínající ode dne převzetí zboží, pokud není u výrobku výslovně uvedeno jinak. Pokud není zboží osobně odebráno, rozumí se převzetím zboží okamžik, kdy zboží přebírá kupující od přepravce.

2. Ke každému zboží je přikládán daňový doklad - faktura. V případě, že záruční list ke zboží nebude součástí dodávky, nahrazuje jej pro uplatnění práv ze záruky daňový doklad v plném rozsahu.

3. Záruka se vztahuje na správnou funkci strojku a výrobní vady. Nevztahuje se na vady způsobené cizím zásahem (neodborná výměna akumulátoru,...), vnějšími vlivy (agresivní prostředí, náraz, nešetrné zacházení, neúměrná teplota, styk se silným magnetickým polem) nebo vniknutím vody do strojku při nedodržení podmínek vodotěsnosti, opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním - poškození skla, pouzdra, řemínku, nebo náramku (tahu), poškrábání, odření, na baterie.

D. Reklamace

1. Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s obchodními podmínkami internetové prodejny www.martypet.com a právním řádem platným v ČR.

2. Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, dle zákona nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak.

3. O uplatnění reklamace je kupující povinen informovat prodávajícího telefonicky nebo e-mailem a v něm uvést povahu vytýkaných vad. Veškeré reklamace musí být zasílány formou doporučeného balíku na adresu sídla prodávajícího, dobírky nebudou převzaty.

E. Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

1. Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu. Stornovat lze buď telefonicky (+420 545210847) nebo cestou našeho kontaktního formuláře.
2. Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká.
3. Kupující má právo podle občanského zákoníku a zákona č. 367/2000 odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebování, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě (určující je datum odeslání) formou doporučeného balíku na adresu sídla prodávajícího, dobírky nebudou převzaty. Po obdržení vráceného zboží prodávající obratem kupujícímu vrátí zpět odpovídající částku předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou. Jestliže kupující zvolil jiný než nejlevnější způsob dodání zboží, který dodavatel nabízí, vrátí dodavatel částku odpovídající nejlevnějšímu způsobu dodání zboží, který dodavatel nabízí.
4. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

F. Závěrečná ustanovení

1. Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky.

 

Tyto obchodní podmínky vstupují v platnost dnem zveřejnění.

© 2011 - 2019 Martypet s.r.o., - Všechna příslušná práva vyhrazena